HomeProjectmedewerkers Projecten Projectleiding & Commissioning ContactVideopresentatie
  

 

Algemene voorwaarden van Elmech

Artikel 1 Toepasselijkheid

Lid 1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Elmech opgestelde aanbiedingen c.q. offertes en tussen haar en de koper gesloten overeenkomsten. Zij zijn tevens van toepassing op alle verbintenissen die voortvloeien uit nadien tussen partijen gesloten overeenkomsten. Toepassing van de door koper ingeroepen algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Het mogelijk niet van toepassing zijn van (een deel van een) bepaling van deze algemene voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.

Artikel 2 Aanbod

Lid 1 Alle offertes c.q. aanbiedingen zijn vrijblijvend.

Lid 2 Indien het aanbod van Elmech wordt aanvaard, dan komt de overeenkomst eerst tot stand op het moment dat Elmech de aanvaarding van de koper schriftelijk bevestigt danwel Elmech een aanvang heeft gemaakt met de levering c.q. productie van hetgeen opdrachtgever heeft besteld.

Artikel 3 Wijzigingen

Lid 1 Wijzingen in de koopovereenkomst en afwijkingen van deze algemene verkoopvoorwaarden zullen slechts van kracht zijn, indien zij schriftelijk tussen koper en Elmech zijn overeengekomen.

Artikel 4 Kwaliteit en omschrijving

Lid 1 Elmech verbindt zich jegens de koper om hem de goederen te leveren in de omschrijving, kwaliteit en hoeveelheid als nader in de offerte omschreven.

Lid 2 Elmech staat er niet voor in, dat de goederen geschikt zijn voor het doel, waarvoor de koper deze wil bestemmen. Zelfs niet, indien dit doel aan Elmech kenbaar is gemaakt, tenzij het tegendeel tussen partijen is overeengekomen.

Artikel 5 Overgang risico en eigendom

Lid 1 De eigendom van de verkochte goederen zal op koper overgaan bij aflevering. Onder aflevering wordt in dit verband verstaan de melding aan koper dat de goederen gereed staan af fabriek alwaar de goederen zijn geproduceerd door Elmech danwel in opdracht van Elmech. De goederen worden na deze melding zonodig voor rekening en risico van koper opgeslagen.

Lid 2 Zolang koper niet het volledige bedrag van de koopsom met eventueel bijkomende kosten heeft voldaan behoudt Elmech zich de eigendom van de goederen voor. In dat geval gaat de eigendom op de koper over, zodra koper aan al zijn verplichtingen jegens Elmech heeft voldaan.

Lid 3 Indien er gerede twijfel bij Elmech bestaat omtrent de betalingscapaciteit van de koper, is Elmech bevoegd de afgifte van de goederen uit te stellen, totdat de koper zekerheid voor de betaling heeft verschaft. De koper is aansprakelijk voor de door Elmech door deze vertraagde aflevering te lijden schade.

Lid 4 Elmech is niet gebonden aan de door koper opgegeven gewenste levertijden, ook niet indien partijen een levertijd zijn overeengekomen. Levertijden gelden slechts als indicatie. Elmech is bevoegd de uitvoering van orders op te schorten op grond van vertraging in de fabricage of de verzending of op grond van andere de levering tijdelijk verhinderde omstandigheden, zonder deswege tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

Artikel 6 Overmacht

Lid 1 Van overmacht aan de zijde van Elmech is sprake, indien Elmech na het sluiten van de koopovereenkomst verhinderd wordt aan zijn verplichtingen uit deze overeenkomst of aan de voorbereiding daarvan te voldoen ten gevolge van oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproep, molest, brand, waterschade, overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, in- en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, defecten aan machinerieën, storingen in de levering van energie, alles zowel in het bedrijf van Elmech als bij derden die in opdracht van Elmech produceren, danwel van wie Elmech de benodigde materialen of grondstoffen geheel of gedeeltelijk moet betrekken, evenals bij opslag of gedurende het transport, al dan niet in eigen beheer, en voorts door alle overige oorzaken, buiten de schuld of buiten de risicosfeer van Elmech ontstaan.

Lid 3 Indien door overmacht de levering meer dan twee maanden vertraagd wordt, zijn zowel Elmech als de koper bevoegd de overeenkomst als beëindigd te beschouwen. In dat geval heeft Elmech slechts recht op een vergoeding van de door Elmech gemaakte kosten.

Artikel 7 Garantie

Lid 1 Elmech is tegenover, de koper aansprakelijk voor schade aan en door de goederen optredende tijdens de in de orderbevestiging vermelde garantieperiode, tenzij de schade het gevolg is van het feit, dat de koper, of een afnemer van hem de goederen gebruikt in strijd met de daarbij verstrekte gebruiksaanwijzing of anderszins bij gebruik een fout maakt.

Lid 2 De aansprakelijkheid van Elmech is beperkt tot kosteloos herstel van een gebrekkig goed of tot vervanging van het goed of een onderdeel daarvan, één en ander ter beoordeling van Elmech. In alle gevallen blijft echter gelden dat Elmech nimmer aansprakelijk is voor indirecte schade en/of gevolgschade, waaronder begrepen stagnatie in de geregelde gang van zaken in de onderneming van koper.

Lid 3 Voornoemde garantieverplichting geldt gedurende een periode van één jaar na aflevering van de goederen aan de koper. De garantietermijn zal zoveel langer of korter zijn als de garantietermijn die Elmech heeft verkregen van de producent van de goederen die in opdracht van Elmech de goederen heeft geproduceerd.

Lid 4 Voorzover in rechte komt vast te staan dat voornoemde uitsluiting van aansprakelijkheid niet in stand kan blijven, geldt dat de hoogte van de verschuldigde schadevergoeding nooit hoger zal zijn dan het bedrag waarvoor de door Elmech afgesloten aansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft op uitkering. Daarenboven zal de hoogte van het door Elmech verschuldigde bedrag terzake van schadevergoeding nimmer hoger zijn dan het bedrag van de factuur waarvoor de desbetreffende goederen zijn verkocht.

Artikel 8 Prijs en betaling

Lid 1 De koopprijs heeft enkel betrekking op de prijs van de goederen exclusief B.T.W. en exclusief verpakking, het transport en afleveringskosten, etc. tenzij tussen partijen uitdrukkelijk anders overeengekomen. De koper is verplicht 50% van de overeengekomen koopprijs te voldoen bij opdrachtverstrekking. Het restantbedrag dient te worden voldaan na levering van de goederen en facturering van de goederen. De factuurtermijn zal 14 dagen bedragen. Dit tenzij partijen uitdrukkelijk andere betalingsafspraken hebben gemaakt. De koper is niet bevoegd om op de koopprijs enig bedrag wegens een door hem gestelde tegenvordering in mindering te brengen.

Lid 2 Indien de koper niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen voldoet is Elmech bevoegd de koopovereenkomst zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden te beschouwen. In dat geval is de koper aansprakelijk voor de door Elmech geleden schade, ondermeer bestaande uit winstderving, transportkosten en uit de kosten van de ingebrekestelling.

Lid 3 Indien Elmech bij wanprestatie van de koper tot buitengerechtelijke maatregelen overgaat, komen de kosten daarvan voor rekening van de koper. Deze kosten bedragen 10% van het factuurbedrag. Dit onverminderd het recht van Elmech om de overige door haar geleden schade te vorderen waaronder derving van wettelijke rente, gevolgschade e.d..

Artikel 9 Ontbinding

Lid 1 Onverminderd het bepaalde in het vorig artikel wordt de koopovereenkomst ontbonden zonder rechterlijke tussenkomst na een schriftelijke verklaring op het tijdstip, waarop de koper in staat van faillissement wordt verklaard, voorlopige surseance van betaling aanvraagt, of, het verzoek van de verkoper, natuurlijk persoon, door de rechtbank wordt ingewilligd tot het van toepassing verklaren van een schuldsaneringsregeling, of door beslaglegging, onder curatelestelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen daarvan verliest.

Lid 2 Door ontbinding worden over en weer de bestaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar. De koper is aansprakelijk voor de door Elmech geleden schade, ondermeer bestaande uit winstderving en transportkosten.

Artikel 10 Toepasselijk recht/bevoegde rechter

Lid 1 Op de tussen Elmech en de koper gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Almelo, zij het dat Elmech de bevoegdheid heeft een zaak aanhangig te maken voor de bevoegde rechter in de plaats waar de opdrachtgever woont/of is gevestigd.

Artikel 11 Rechten

Lid 1 Elmech blijft eigenaar van alle in het kader van de overeenkomst verstrekte documenten, zoals tekeningen, technische beschrijvingen e.d., modellen, platen, films, foto’s, stempels, andere beeld- geluids, en informatiedragers of andere hulpmiddelen, door Elmech ter beschikking van de koper gesteld danwel door Elmech voor en op aanwijzing of op kosten van de koper gemaakt of aangeschaft, zullen eigendom blijven, respectievelijk worden van Elmech.

Lid 2 Koper is verplicht om op eerste verzoek van Elmech alle voornoemde zaken te retourneren aan Elmech.

Lid 3 Koper is verplicht maatregelen te nemen om de geheimhouding te verzekeren van alle door Elmech ter beschikking gestelde gegevens, inlichtingen en alle overige in dit artikel bedoelde hulpmiddelen. In het bijzonder geldt deze verplichting voor eventuele intellectuele eigendomsrechten, zoals octrooien, merken e.d.. Zowel tijdens de duur van de overeenkomst alsook daarna zal de koper jegens een ieder volstrekte geheimhouding in acht nemen ten aanzien van de informatie die de koper heeft verkregen in het kader van de koopovereenkomst en waarvan hij de vertrouwelijkheid heeft moeten begrijpen. In het bijzonder geldt dit voor informatie betrekking hebbende op octrooien en andere intellectuele eigendomsrechten.

Lid 4 Koper zal de verplichting tot geheimhouding zoals omschreven in dit artikel eveneens opleggen aan al haar personeel en medewerkers en eventuele derden die door koper worden ingeschakeld.

Lid 5 Koper zal zich onthouden van alle handelingen die mogelijkerwijs als inbreuk kunnen worden beschouwd op octrooi of andere intellectuele eigendomsrechten van Elmech op de goederen. Koper kan zonodig de voorgenomen handelingen voorleggen aan Elmech ter goedkeuring en Elmech kan voor de betreffende handelingen een vergoeding vragen maar is nimmer gehouden haar toestemming te geven, ook niet als een redelijke vergoeding wordt aangeboden door koper.

Adres  Brookhuislanden 5  
Postcode7542 BN
WoonplaatsEnschede
  
Telefoon053 - 85 22 472
Fax053 - 85 22 713
Mobiel (H.Smid) 06 - 53 22 64 290
@-mail info@elmech.nl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Electronica Mechanica Projectbureau Elmech 2007
.

tjellens